1. แกนกลาง (Core) แกนกลางของดวงอาทิตย์เป็นแหล่งกำเนิดพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชัน มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 27 เท่าของโลก มีอุณหภูมิสูงกว่า 15 ล้านองศาเซลเซียส
     2. ชั้นแผ่รังสี (Radiative zone) เป็นส่วนที่รับและดูดกลืนรังสีอันเนื่องมาจากพลังงานที่ผลิตได้ และความร้อนจากแกนกลางถ่ายทอดสู่ส่วนนอกโดยการแผ่รังสีแบบคลื่น
     3. ชั้นพารังสี (Convective zone) เป็นชั้นที่อนุภาคซึ่งได้รับพลังงานความร้อนจากชั้นแผ่รังสีมีการเคลื่อนที่ ถ่ายเทพลังงานให้กันและกัน ทำให้มีการพาพลังงานออกมาสู่ผิวชั้นนอกได้
     4. โฟโตสเฟียร์ (Photosphere) เป็นพื้นผิวของดวงอาทิตย์ซึ่งประกอบด้วยก๊าซร้อนซึ่งเคลื่อนที่ตลอดเวลา จะบริเวณที่เป็นเปลือกและมีลักษณะส่องสว่าง
     5. โคโรนา (Corona) เป็นบรรยากาศของดวงอาทิตย์แผ่กระจายกว้างไกลจากดวงอาทิตย์ มีความสว่างน้อย จะต้องรอให้เกิดสุริยุปราคาเต็มดวงจึงสังเกตเห็นโคโรนา